Shot by @trevorjayprickett

Shot by Trevor Jay Prickett, film edited by Prov Krivoshey