Shot by Trevor Jay Prickett, video edited by Prov Krivoshey